2 فروردین 1397
صفحه اصلی

اپرا در آسمان، با عقل: خالق، تصویرگری "چروک در زمان"

بزرگنمایی این تصویرRitm Reid Meg Murry در یک چروک در زمان Atsushi Nishijima Walt Disney نقاشی های تحت عنوان captiontoggle captionAtsushi Nishijima Walt Disney PicturesStorm Reid Meg Murry در یک چروک در زمان Atsushi Nishijima Walt Disney PicturesThere بخشی از فیلمساز است که توسط بهمن از خسته بسیاری از آن را فراموش کرده اید بسیاری از آن ایجاد شده توسط کمیته بسیاری از آن در یک اینچ از زندگی خود را مارک و همه آنها را به انتظارات تجاری است که یا بی تفاوت و یا خصومت به هنر است که می گوید من نمی توانم در کنار یک فیلم است که ارائه حکمت از طریق AG