2 فروردین 1397
صفحه اصلی

از پناهندگان به سیاست، محسن حمید، تغییری را که می خواهد ببیند، می نویسد

 همه ما نویسندگان در حال انجام کاری هستند که حقیقتا اهمیت می دهند حامد می گوید رمان او خروج غرب از یک زن و شوهر تصمیم می گیرد که آیا از فرار از وطن خود پیروی می کند Originally posted on March 8th 2017 Interview The Interview The Week بهترین داستان های NPR BooksFrom پناهندگان به سیاست Mohsin Hamid Writes The تغییر او می خواهد برای دیدن