2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"چروک در زمان" خواهد بود که مخاطبان هدف را جذب می کند که چروک های بیش از حد ندارند

منتقد فیلم NPR باب Mondello بحث در مورد سازگاری فیلم ستاره نازک چروک در زمان رمان فانتزی علمی در مورد زمان نور و تاریکی و tesseracts