2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"فانتوم موضوع" اسکار نامزدی متمرکز بر "اغلب وسواس" مد

فیلم پل توماس آندرسون در مورد طراح مشهور مد، شش نامزدی اسکار را به دست آورد اما مدیر این فیلم می گوید که دوختن به نظر قابل ملاحظه ای نبوده است. در ابتدا، 23 ژانویه 2018 را شنید. مصاحبه اصلی InterviewsOscar نامزد مورد علاقه فانتوم متمرکز بر اغلب وسواس