2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"امور اسپارزولت" وضعیت آلن هاولینگهورت را به عنوان استاد ادبی تایید می کند

جان هولینگهورست در سالهای هفتاد و هشتمین سالگرد تولد حماسی جدید خود برای بررسی اینکه چگونه قوانین صحیح اجتماعی، سرنوشت پدر و پسر را شکل می دهد، منتقدان جان پاورز می گویند که رمان جذاب است. Sparsholt Affairby Alan HollinghurstHardcover 417 pages buying overcoveringBuy Featured BookTitleThe Sparsholt AffairAuthorAlan Hollinghurst خرید شما کمک می کند تا پشتیبانی برنامه نویسی NPR چگونه کتابفروشان Amazon Independent