2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"مرگ استالین" Iannucci: در میان هرج و مرج، انرژی بزرگ

این تصویر را بزرگتر کنید Dead and Red در مرگ استالین L به R Dermot Crowley به عنوان Kaganovich Paul Whitehouse به عنوان Mikoy Steve Buscemi به عنوان Krushchev Jeffrey Tambor به عنوان Malenkov Paul Chahidi به عنوان Bulganin Nicola Dove IFC Filmshide captiontoggle captionNicola Dove IFC FilmsStalin Dead and Red در مرگ استالین L به R Dermot Crowley به عنوان Kaganovich Paul Whitehouse به عنوان Mikoyan Steve Buscemi به عنوان Krushchev Jeffrey Tambor به عنوان Malenkov Paul Chahidi به عنوان Bulganin Nicola Dove IFC FilmsNobody برای یک نانو ثانیه از مرگ The Stalin یک کمدی کمدی سیاهپوست سیاهپوست در مورد خشونت زایی